• ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564 สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมแนบเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564
 • มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19

   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด -19  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยการพักชำระหนี้ตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ สมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถยื่นคำขอพักชำระหนี้ได้  ภายในวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบคำขอพักชำระหนี้  
 • ประกาศ : เวลาให้บริการสมาชิก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

  เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ประกาศ : เวลาให้บริการสมาชิก เดือนมกราคม 2564

  เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 09.30 – 15.00 น. หมายเหตุ : ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา

  ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น- สัจจา เกตุทัต, และกองทุนจันทราทิพย์ โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าว

Load More