สิทธิการกู้ สมาชิกสามารถกู้ได้  3 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกินมูลค่าหุ้นสะสม

คุณสมบัติของผู้กู้

  1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
  2. ต้องไม่มีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินค้างชำระเกินวงเงินกู้
  3. ต้องมีเงินเดือนเหลือพอให้หักชำระหนี้เงินกู้ในแต่ละเดือน
  4. แนบสำเนาบัตรประชาชน

ขั้นตอนการกู้และการชำระคืน

  1. กรอกแบบคำขอกู้ที่สหกรณ์ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบคำขอกู้แล้วสามารถรับเงินได้ทันที
  2. ชำระคืนภายใน 12 งวดเดือนนับจากวันที่กู้โดยหักจากเงินเดือน