• ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส (ก.ย.-พ.ย.65)

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ เมื่อนำไปรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่กู้ไว้ตามสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษเดิม และให้ถือว่าเป็นหนี้รวมทั้งหมด4. การชำระเงินคืน การผ่อนชำระและระยะเวลาให้เป็นไปตามสิทธิ แต่ไม่เกินจำนวนงวดที่เหลือของสัญญาเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเดิม5. หลักฐานประกอบการกู้5.1 แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามที่สหกรณ์กำหนด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด : แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/่ตนเอง/คู่สมรส )5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และ/หรือ คู่สมรส5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร และ/หรือ ทะเบียนสมรส5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน5.5 ผู้ค้ำประกันต้องลงนามเซ็นชื่อยินยอม โดยให้ลงนามที่สำนักงานสหกรณ์ฯ5.6 เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร, ตนเอง หรือคู่สมรส ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน6. ผู้กู้สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานใน ข้อ.5 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2565
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจึงได้ออกนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดำเนินธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2565
 • โครงการแบ่งสรร–ปันสุข 2 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.

  หลักการและเหตุผล ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะหาช่องทางให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ลดภาระหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันการเงินภายนอกเช่น  บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ รถจักยานยนต์ สินเชื่อที่พักอาศัย ตลอดจนสินเชื่อส่วนบุคคล(ในระบบ) เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ ภายใต้หลักการสหกรณ์และนโยบายของคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยการสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  จึงจัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้เพื่อชำระกับสถาบันการเงินภายนอก  อันเป็นการแบ่งสรร ภาระการชำระหนี้รายเดือนให้มีดอกเบี้ยที่ลดลง และปันสุขให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สหกรณ์จึงจัดโครงการ “แบ่งสรร-ปันสุข 2 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.” วัตถุประสงค์– เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ โดยการให้สินเชื่อแบบหักกลบหนี้ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ– ปันสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก วิธีดำเนินโครงการ1. ให้สมาชิกกู้โครงการแบ่งสรร-ปันสุข 2 เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินภายนอก  เท่ากับยอดหนี้แต่ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี2. สมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุดจากสถาบันการเงินภายนอก  ประกอบด้วย – บัตรเครดิต – สินเชื่อเงินสด /สินเชื่อส่วนบุคคล – ไฟแนนซ์รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ – สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย – ชพค. – อื่น ๆ3. ...
 • โครงการแบ่งสรร–ปันสุข 1 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.

  หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์จำนวนไม่น้อย ยังคงมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์หลากหลายสัญญา อันอาจ               มาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีภาระค่าใช้จ่ายด้านครอบครัวที่มากขึ้น    การกู้ยืมหลายสัญญาส่งผลให้มีภาระชำระคืนแต่ละสัญญาในอัตราค่อนข้างสูง ทำให้ประสบปัญหาต่อการดำรงชีวิตไม่น้อย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีความจำเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและห่วงใยในสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำมาหักกลบหนี้สินบางส่วนที่มีอยู่กับสหกรณ์ อันจะเป็นการแบ่งสรร ภาระการชำระหนี้รายเดือนให้มีดอกเบี้ยลดลง และปันสุข ให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ จึงก่อให้เกิดโครงการ “แบ่งสรร-ปันสุข 1 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.” วัตถุประสงค์– เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ โดยการให้สินเชื่อแบบหักกลบหนี้ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ– ปันสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก วิธีดำเนินโครงการ1. สมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐาน เพื่อหักกลบหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ ดังนี้ – สามัญทั่วไป – สามัญหุ้นค้ำประกัน – สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต – สามัญเพื่อการศึกษา2. ให้สมาชิกกู้โครงการแบ่งสรร-ปันสุข เพื่อชำระหนี้สหกรณ์สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือ  หลายสัญญา เท่ากับยอดหนี้เดิมแต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี3. โครงการแบ่งสรร-ปันสุข นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น4. สมาชิกที่ขอกู้โครงการแบ่งสรร-ปันสุขนี้ เป็นการกู้หักกลบหนี้เดิม ผู้กู้จะไม่ได้รับเงินสด5. สมาชิกที่เข้าโครงการนี้แล้วหากประสงค์จะกู้ใหม่ (รีไฟแนนซ์)  ต้องหักกลบหนี้สัญญา โครงการแบ่งสรร-ปันสุข 1  และกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศสหกรณ์ ...
 • ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ เมื่อนำไปรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่กู้ไว้ตามสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษเดิม และให้ถือว่าเป็นหนี้รวมทั้งหมด4. การชำระเงินคืน การผ่อนชำระและระยะเวลาให้เป็นไปตามสิทธิ แต่ไม่เกินจำนวนงวดที่เหลือของสัญญาเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเดิม5. หลักฐานประกอบการกู้5.1 แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามที่สหกรณ์กำหนด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด : แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/่ตนเอง/คู่สมรส )5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และ/หรือ คู่สมรส5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร และ/หรือ ทะเบียนสมรส5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน5.5 ผู้ค้ำประกันต้องลงนามเซ็นชื่อยินยอม โดยให้ลงนามที่สำนักงานสหกรณ์ฯ5.6 เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร, ตนเอง หรือคู่สมรส ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน6. ผู้กู้สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานใน ข้อ.5 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2565 หมายเหตุ : สำหรับการยื่นขอกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้สมาชิกดำเนิการดังนี้1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการกู้จากเว็บไซต์ แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/่ตนเอง/คู่สมรส2.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้เรียบร้อย3.ส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มาที่ LINE ...

ข่าว

 • 2
  Sep

  ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส (ก.ย.-พ.ย.65)

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ ...
 • 6
  Jul

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นจึงได้ออกนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดำเนินธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ – นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2565
 • 8
  Apr

  โครงการแบ่งสรร–ปันสุข 2 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.

  หลักการและเหตุผล ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะหาช่องทางให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ลดภาระหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันการเงินภายนอกเช่น  บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ รถจักยานยนต์ สินเชื่อที่พักอาศัย ตลอดจนสินเชื่อส่วนบุคคล(ในระบบ) เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ ภายใต้หลักการสหกรณ์และนโยบายของคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยการสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  จึงจัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้เพื่อชำระกับสถาบันการเงินภายนอก  อันเป็นการแบ่งสรร ภาระการชำระหนี้รายเดือนให้มีดอกเบี้ยที่ลดลง ...
 • 8
  Apr

  โครงการแบ่งสรร–ปันสุข 1 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.

  หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์จำนวนไม่น้อย ยังคงมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์หลากหลายสัญญา อันอาจ               มาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีภาระค่าใช้จ่ายด้านครอบครัวที่มากขึ้น    การกู้ยืมหลายสัญญาส่งผลให้มีภาระชำระคืนแต่ละสัญญาในอัตราค่อนข้างสูง ทำให้ประสบปัญหาต่อการดำรงชีวิตไม่น้อย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีความจำเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและห่วงใยในสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำมาหักกลบหนี้สินบางส่วนที่มีอยู่กับสหกรณ์ อันจะเป็นการแบ่งสรร ภาระการชำระหนี้รายเดือนให้มีดอกเบี้ยลดลง และปันสุข ให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ จึงก่อให้เกิดโครงการ ...