• ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนกันยายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์เวลาทำการ : 09.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ข่าว (News)

 • 9
  Sep

  ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนกันยายน 2564

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ เปิดให้บริการ : วันจันทร์ – วันศุกร์เวลาทำการ : 09.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง ...
 • 31
  Aug

  โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 2

  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สหกรณ์ฯ จึงได้มีมติให้มีโครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 2 เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินได้ในจำนวน 4,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย2.ผ่อนชำระเงินต้นไม่เกิน 4 งวด3.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 4,000 บาท4.สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการ ...
 • 31
  Aug

  ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ ...
 • 20
  Aug

  สหกรณ์ฯ มอบผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ให้แก่ศูนย์พักคอย DPU เขตหลักสี่

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด นำโดย คุณนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธานสหกรณ์ฯ และ คุณประยุทธ์ ฤทธิเดช เลขานุการฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน ให้แก่ศูนย์พักคอยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เขตหลักสี่ จำนวน 100 ผืน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ...
Load More