• สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินให้กองทุนและมูลนิธิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบเงินให้แก่กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น-สัจจา เกตุทัต, กองทุนจันทราทิพย์ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมี ประธานกรรมการ, เลขานุการและเหรัญญิก เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ในการมอบเงินให้แก่กองทุนและมูลนิธิดังกล่าว

ข่าว (News)

 • 19
  Oct

  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบเงินให้กองทุนและมูลนิธิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบเงินให้แก่กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น-สัจจา เกตุทัต, กองทุนจันทราทิพย์ และมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมี ประธานกรรมการ, เลขานุการและเหรัญญิก เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ในการมอบเงินให้แก่กองทุนและมูลนิธิดังกล่าว
 • 1
  Oct

  ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2564 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2560 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐาน (กรณียังไม่เคยยื่นขอรับทุน) ดังต่อไปนี้ 📝 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 📝 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน 📝 สำเนาสมุดรายงานหรือบัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ...
 • 1
  Oct

  ประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ และเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นประกอบการขอสวัสดิการ ดังต่อต่อไปนี้ 📌 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 📌 สำเนาทะเบียนบ้าน 📌 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ⬅ คลิกเพื่อดาวน์โหลด 📌ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการผู้มีสถานภาพโสด ⬅ ...
 • 1
  Oct

  โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน ปี 2564

  ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2564 โดยไม่มีดอกเบี้ย   เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงิน กู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2564 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกู้ได้ คือไม่เกิน 70 % ของเงินปันผลปี 2563 และสหกรณ์จะหักชำระหนี้คืนครั้งเดียว ในวันที่ได้รับเงินปันผล ...
Load More