• ประกาศ : เวลาให้บริการสมาชิก เดือนมกราคม 2564

  เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 09.30 – 15.00 น. หมายเหตุ : ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มอบทุนการศึกษา

  ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กองทุนอนุสรณ์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์, กองทุนสนั่น- สัจจา เกตุทัต, และกองทุนจันทราทิพย์ โดยได้รับเกียรติ จากท่านอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับ “ดีเลิศ”

  ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ และได้กำหนดระดับมาตรฐานของสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ, ระดับดีมาก, ระดับดี และ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลให้ทราบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน ในระดับ “ดีเลิศ”
 • ขอเรียนเชิญสมาชิกเลือกตั้งประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธาน,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใน วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ (ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น. )  รายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 • ขอเรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

  สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธาน,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใน วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2563 ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ (ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น. ) 

ข่าว

Load More