• ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส (มี.ค.-พ.ค.66)

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้สมาชิกกู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยสมาชิกต้องดำเนินการตามเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว3. จำนวนเงินที่กู้ เมื่อนำไปรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่กู้ไว้ตามสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษเดิม และให้ถือว่าเป็นหนี้รวมทั้งหมด4. การชำระเงินคืน การผ่อนชำระและระยะเวลาให้เป็นไปตามสิทธิ แต่ไม่เกินจำนวนงวดที่เหลือของสัญญาเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเดิม5. หลักฐานประกอบการกู้ 5.1 แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามที่สหกรณ์กำหนด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด : แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/่ตนเอง/คู่สมรส ) 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และ/หรือ คู่สมรส 5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร และ/หรือ ทะเบียนสมรส 5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน 5.5 ผู้ค้ำประกันต้องลงนามเซ็นชื่อยินยอม โดยให้ลงนามที่สำนักงานสหกรณ์ฯ 5.6 เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร, ตนเอง หรือคู่สมรส ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน6. ผู้กู้สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานใน ข้อ.5 ได้ตั้งแต่วันที่ ...
 • ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปี 2566

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 ขอเรียนสมาชิก โปรดนำเงินสงเคราะห่วงหน้ามาชำระยังศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ภายในวันที่ 27 มกราคม  2566  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณญา/คุณแดง โทรภายใน 545 – ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) คลิกเพื่อดาวน์โหลด สามารถชำระเงินผ่านการโอนเข้า ☑️ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ☑️ เลขที่บัญชี 152-201045-6 ☑️ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด** หลังจากโอนเงินเรียบร้อยสามารถแจ้งสลิปการโอนผ่าน LINE ID : dpucoop, LINE OA : @dpucoop, email address : dpu.coop@dpu.ac.th **
 • ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38  ,ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้– คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38 คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ที่ปรึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด– คณะกรรมการอำนวยการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด– คณะกรรมการฝ่าย คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • รายการกิจการ ประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565

  รายงานกิจการประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 => คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 • ประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอแจ้งประกาศเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลอัตรา 4.5 % และเงินเฉลี่ยคืนอัตรา 12 % รวมถึงข้อมูลงบการเงิน ,สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร, สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด สหกรณ์ฯ จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน และทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกให้ไว้กับทางสหกรณ์ฯ ***สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี หรือชื่อ-นามสกุล สามารถแจ้งแก้ไขกับสหกรณ์ฯ ได้ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น – เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดาวน์โหลด– สมาชิกผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตร คลิกเพื่อดาวน์โหลด– สมาชิกผู้ขอรับสวัสดิการโสด คลิกเพื่อดาวน์โหลด– งบการเงิน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ข่าว

 • 1
  Mar

  ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส (มี.ค.-พ.ค.66)

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้สมาชิกกู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยสมาชิกต้องดำเนินการตามเกณฑ์ดังนี้ 1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ...
 • 13
  Jan

  ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สำหรับปี 2566

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 ขอเรียนสมาชิก โปรดนำเงินสงเคราะห่วงหน้ามาชำระยังศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ภายในวันที่ 27 มกราคม  2566  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณญา/คุณแดง โทรภายใน 545 – ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ...
 • 13
  Jan

  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38  ,ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา,คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้– คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด  ชุดที่ 38 คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด– ที่ปรึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด– คณะกรรมการอำนวยการ ...
 • 16
  Dec

  รายการกิจการ ประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565

  รายงานกิจการประจำปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2565 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 => คลิกเพื่อดาวน์โหลด