สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม สัมมนาสมาชิก ประจำปี 2567

Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม สัมมนาสมาชิก ประจำปี 2567
หัวข้อ “ออมดี มีสุข” วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมายเหตุ สมาชิกที่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับค่าเดินทาง จำนวน 500 บาท

Share: