สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์

Share:

นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมด้วยรองประธานศูนย์ฯ ,เลขานุการศูนย์ฯ มอบเงินสงเคราะห์จำนวน 600,000 บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นางสาวสุภี วิหคไพบูลย์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยมี คุณสงวน วิหคไพบูลย์ บิดา ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้รับมอบ สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้วายชนม์ มา ณ โอกาสนี้

Share: