โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน (ไวรัสโคโรน่า)

Share:

ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย

  เพื่อเป็นการบรรเทาควมเดือดร้อนให้กับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2563 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อเเสริมสภาพคล่องแก่สมาชิกอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ กู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้า ปี 2563 โดยไม่มีดอกเบี้ย  วงเงินที่สมาชิกสามารถกูได้ คือไม่เกิน 60 % ของเงินปันผลปี 2562 (ดูยอดจากเอกสารที่แนบมา)   สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารการขอกู้ได้ตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้

Share: