กำหนดการสัมมนาสมาชิกประจำปี 2567

Share:

กำหนดการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประจำปี 2567 “ออมดี มีสุข”
วันสัมมนา : วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567
ลงทะเบียนเวลา : 08:30 – 10:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมสุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กำหนดการ
08:30 – 10:00 น. ลงทะเบียน
09:15 – 09:30 น. พิธีเปิด โดย อาจารย์ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการดำเนินการ
09:30 – 11:00 น. บรรยายหัวข้อ “ออมดี มีสุข” โดย คุณชัยยา ตีบไธสง
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด
11:00 – 11:30 น. ประธานพบสมาชิก / อภิปราย-ซักถาม
12:00 น. ปิดการสัมนา – รับเบี้ยประชุม

Share: