วัตถุประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรณดาสมาชิก
โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยกันเองในหมู่สมาชิก
 3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 7. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 8. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นๆ
 9. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
 12. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 13. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 14. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 15. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
 16. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
 17. ร่วมมือกับทางราชการ สันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
 18. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้รวมถึงซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิน ครอบครอง กู้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าชื้อ หรือให้เช่า ซื้อโอน แลกเปลี่ยน โอน หรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าชื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนอง หรือรับจำนอง จำนำ หรือรับจำนำด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือสมาชิก
 19. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือ เนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 20. ให้ความช่วยเหลื่อทางวิชาการแก่สมาชิก