ประวัติการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง ตอน ต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2528 ระหว่างมีการเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารกับอาจารย์ระดับเลขานุการคณะ และหัวหน้าแผนก ที่บ้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์เมืองทอง แขมณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยอาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้เสนอแนวคิด

ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2528 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเข้าใจในกิจการของสหกรณ์ 16 คน ได้ร่วมประชุมกันเป็นครั้งแรก ที่ประชุมมอบหมายให้ช่วยกันหาสมาชิกเพื่อให้ครบจำนวน 100 คน พร้อมกันนี้ได้มีมติตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 4 คน มี อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์สุนันทา ลิ่มสิววงศ์ เป็นกรรมการและเหรัญญิก อาจารย์เฉลิมพร อภิชนาพงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุ การ และอาจารย์กรรัตน์ เปล่งขำ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หลังจากนั้นคณะกรรมการชั่วคราวได้ช่วยกันร่างข้อบังคับของสหกรณ์ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันหาสมาชิกจนครบตามจำนวนที่ต้องการ และมีมติให้มีการประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 จำนวน 6 คน จากจำนวน 142 คน มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 คน เข้าร่วมประชุม และได้มีมติให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างล่างนี้เป็น

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

1. นายประเสริฐ ประภาสโนบลเป็นประธานผู้จัดตั้ง
2. นางเลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒนเป็นรองประธานผู้จัดตั้ง
3. นางสุนันทา ลิ่มศิวะวงศเป็นกรรมการและเหรัญญิก
4. นายเฉลิมพร อภิชนาพงศ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
5. นายกรรัตน์ เปล่งขำเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายอมร โสภณวิเชษฐวงศ์เป็นกรรมการ
7. นายพิรุณ อักษรนิติตระกูลเป็นกรรมการ
8. นายประมูล วงศ์กระจ่างเป็นกรรมการ
9. นายชำนาญ ปิยวณิชพงษ์เป็นกรรมการ
10. นางปิยวรรณ เจริญลาภเป็นกรรมการ
11. นางประคอง สังขนันท์เป็นกรรมการ

หลังการประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้จัดตั้ง ได้ทำหนังสือเรื่องขอจัดตั้งสหกรณ์ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ สทส (อ) 10/2529 ต่อมาในวันที่ 11 มีนาคม 2529 ได้มีการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ดำเนินการ และได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2529 ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 คน จากจำนวน 138 คน (ในระหว่างขออนุญาตจัดตั้งสหกรณ์ มีผู้ขอลาออก จากสมาชิก 7 คน และขอเข้าเป็นสมาชิก 3 คน) ผลจากการประชุมใหญ่ ที่ประชุมได้มีมติให้กรรมการดำเนินการ 11 คน เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อดำรงตำแหน่ง ๆ ดังนี้

1. นายประเสริฐ ประภาสโนบลเป็นประธานกรรมการ
2. นางเลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์เป็นรองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา ลิ่มศิวะวงศ์เป็นกรรมการและเหรัญญิก
4. นายเฉลิมพร อภิชนาพงศ์เป็นกรรมการและเลขานุการ
5. นายกรรัตน์ เปล่งขำเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1

ได้บริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้สมาชิกมีการ ออมเงิน และช่วยเหลือปัญหาทางการเงินแก่สมาชิกอย่างกว้างขวาง ซึ่งความสำเร็จในเบื้องต้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาชิกและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ขอมหาวิทยาลัยในการปฎิบัติงานตลอดจนอนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อช่วย เหลืองานด้านการเงินการบัญชี และธุรการ ได้แก่ นางสาวพนารัตน์ แซ่ลิ้ม นางสาวพรรณี เทวะเศกสรร และนางสาวจำเนียร เหมทานนท์ โดยทั้ง 3 ท่านได้กรุณาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ จนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

หลักการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2529 แล้ว สหกรณ์ฯ ได้เปิดสำนักงานเพื่อดำเนินการในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2529 โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ซึ่งท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์เฉิดโฉม สุทธิพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้กรุณาเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนหนึ่งเป็นปฐมฤกษ์ ทำให้สหกรณ์ฯสามารถเปิดบริการเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่สมาชิกได้ ภายในหนึ่งเดือนหลังจากเปิดทำการ