นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์
ประธานกรรมการ

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
ที่ปรึกษา

นายนุชา สถิตย์พงษ์
รองประธานกรรมการ

ดร.ประยุทธ์ ฤทธิเดช
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวทัศนีย์ พุฒสา
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสมนึก กิตติธีรานุรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายนคร วัลลิภากร
กรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

นางสาวสินีนาฏ สุทธจินดา
กรรมการและเลขานุการฝ่าย

ผศ.วิสุทธิ์ ตรีเงิน
กรรมการ

ผศ.ลลิตา สันติวรรักษ์
กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

ดร.สิริลักษณ์ ผลพานิช
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษา

นายธาริน พองชัยภูมิ
กรรมการ

พลตรีกฤษฎา หลิมจำรัส
ผู้ตรวจสอบกิจการ