นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์
ประธานกรรมการ

ผศ.สงกรานต์ ไกยวงษ์
ที่ปรึกษา

นายนุชา สถิตย์พงษ์
รองประธานกรรมการ

ผศ.ลลิตา สันติวรรักษ์
ที่ปรึกษา

นางอารีรัตน์ หู้เต็ม
กรรมการและเหรัญญิก

นายประยุทธ์ ฤทธิเดช
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวทัศนีย์ พุฒสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
กรรมการและประธานฝ่ายเงินกู้

นายนคร วัลลิภากร
กรรมการและเลขาานุการฝ่าย

ผศ.วิสุทธิ์ ตรีเงิน
กรรมการ

ดร.สิริลักษณ์ ผลพานิช
กรรมการและประธานฝ่ายศึกษา

นางชงค์สุดา โตท่าโรง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายศึกษา

นางสาวสินีนาฏ สุทธจินดา
กรรมการ

นางสาวจงจิตต์ พิมพาลัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ