นางสาวอังคณา นิ่มนวล
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพรรณทิวา ฉัตรเหลือง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางเฉลิมรัตน์ ทวีผล
   เจ้าหน้าที่บัญชี

นางอรัญญา ประดับ
หัวหน้าสำนักงาน, เจ้าหน้าที่เงินกู้และธุรการ