เงินกู้/ฝาก

Share:

เงินกู้/ฝาก

ด้านให้บริการเงินกู้ยืม

สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท (ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากันทั้ง 3 ประเภท) ได้แก่

  1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  2. เงินกู้สามัญ
  3. เงินกู้พิเศษ

ด้านบริการเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ให้บริการเงินฝาก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. เงินฝาก ออมทรัพย์
  2. เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ
  3. เงินฝาก ประจำ  12 เดือน
Share: