สมัครสมาชิก

Share:

การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มหาชน)
สมัครเป็นสมาชิกง่ายนิดเดียว หากท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน ท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ทันทีโดยติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พร้อมเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หน้าแรก

ค่าหุ้นขั้นต่ำ สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นอย่างต่ำ 50 หุ้น ต่อเดือน ราคาหุ้นละ 10 บาท หรือเป็นเงิน 500 บาทต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า :สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท สำหรับผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้มาก่อนแล้วลาออก จะสมัคร ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดระยะ 1 ปี นับจากวันที่ลาออกและ ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์สมาชิกจะเรียกคืนไม่ได้

Share: