ด้านบริการเงินฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ให้บริการเงินฝาก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. เงินฝาก ออมทรัพย์
  2. เงินฝาก ออมทรัพย์พิเศษ
  3. เงินฝาก ประจำ  12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ (ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)