สิทธิการกู้พิเศษ สมาชิกสามารถกู้พิเศษเพื่อ การเคหะสงเคราะห์ ซื้อที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซื้อรถยนต์ หรือลงทุนประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.00 บาท

คุณสมบัติของผู้กู้

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 งวดเดือน
2. กู้ใหม่ต้องชำระหนี้เก่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 10 งวดเดือน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในประเทศไทย หรือ อาคารชุด

ขั้นตอนการกู้

1. กรอกแบบคำขอกู้พิเศษให้ครบถ้วนยื่นพร้อมหลักฐานการขอกู้
2. ยื่นแบบคำขอกู้ ภายในวันที่ 15 ของเดือน
3. ติดต่อสหกรณ์ตามวันเวลาที่นัดหมาย เพื่อทำการประเมินราคา หลักทรัพย์
4. เมื่อผ่านการพิจารณาทำหนังสือสัญญาเงินกู้ พร้อมทำนิติกรรมจดจำนอง

เงื่อนไขการพิจารณา

1. ผู้กู้จะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ไม่ต่ำกว่า  30 %
2. ที่ดินว่างเปล่าให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 80% ของราคาประเมิน
3. บ้านพร้อมที่ดิน บ้านจัดสรรโดยองค์กรธุรกิจเอกชน หรือรัฐให้สินเชื่อ ไม่เกินร้อยละ  90% ของราคาขายที่ประกาศต่อสาธารณชน
4. บ้านพร้อมที่ดิน ที่ซื้อต่อบุคคลอื่นให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90% ของราคาประเมิน(รายละเอียดให้ติดต่อที่สหกรณ์)
5. หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การชำระเงิน สามารถชำระได้โดย

  • ส่งคืนเงินต้น+ดอกเบี้ย เป็นงวด รายเดือนเท่าๆ กัน

การค้ำประกัน

1. ที่ดินเปล่า
2. บ้านหรืออาคารพร้อมที่ดิน

หมายเหตุ ระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด (25 ปี) และระยะเวลาการผ่อนชำระบวกอายุของสมาชิกแล้วไม่เกินอายุเกษียณของสมาชิก การประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง สมาชิกที่นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ จะะต้องทำประกันอัคคีภัยโดยสหกรณ์จะดำเนินการให้