สวัสดิการสมาชิก

Share:

สวัสดิการสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ไว้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้

  1. ทุนเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก (อนุบาล – ป.ตรี)
  2. สมาชิกนอนโรงพยาบาล (นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 คืน 500 บาท  / 2 คืนติดต่อกัน  1,000 บาท  ปีละ ไม่เกิน 2,000 บาท
  3. สมาชิกเมื่อสมรส 
  4. สมาชิกคลอดบุตร หรือได้บุตร
  5. สมาชิกผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป เป็นสมาชิกมาแล้ว 15 ปี)
  6. สมาชิกเกษียณอายุการทำงาน
  7. สมาชิกเสียชีวิต
  8. บิดา มารดา สมาชิกเสียชีวิต
  9. สมาชิกโสด( อายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกมาแล้ว 10 ปี) 
Share: