โครงการเงินกู้เพื่อนันทนาการ/ทัศนศึกษา “เที่ยวไปตามใจคุณ” (ฉบับปรับปรุง)

Share:

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีกิจกรรมนันทนาการ/ทัศนศึกษา และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ แบ่งสรรปันสุขหรือมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว หรือในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน

สหกรณ์ฯ จึงจัดให้มีโครงการนันทนาการ/ทัศนศึกษา “เที่ยวไปตามใจคุณ” โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 59 และมติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 จากการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

สหกรณ์ฯ เปิดกว้างให้สมาชิก สามารถกำหนดวิถีทัศนศึกษา เลือกสรร วัน เวลา โอกาส และสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยกำหนดมาตรการไว้ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าโครงการ
1.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด
2. กำหนดวงเงินกู้
2.1 วงเงินกู้สำหรับท่องเที่ยวในประเทศ กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท
2.2 วงเงินกู้สำหรับท่องเที่ยวต่างประเทศ กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
3. หลักประกันเงินกู้
3.1 ผู้กู้ที่มีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (บุคลากรมหาวิทยาลัย) ให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน
3.2 ผู้กู้ที่ไม่มีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ไม่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย) ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน
4. เงื่อนไขของการค้ำประกัน (แก้ไขปรับปรุง)
4.1 สมาชิก 1 คน ค้ำประกันได้ 2 สิทธิ์
5. ระยะเวลาผ่อน
5.1 ผ่อนชำระได้ ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวดเดือน
6. เอกสารประกอบการกู้
6.1 ยื่นแบบขอกู้ประเภทพัฒนาคุณภาพชีวิติ (การท่องเที่ยว) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
6.2 หลักฐานยืนยันการเดินาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน/กำหนดการ/โปรแกรมท่องเที่ยว
6.3 สำเนาบัตรปรำตัวประชาชนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
7. ระยะเวลาโครงการ
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
8. เงื่อนไขการเข้าร่วม
8.1 ให้สมาชิกดำเนินการขอกู้ในช่วงระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว
8.2 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติ สำหรับสมาชิกที่ใ้ห้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อสหกรณ์ฯ
9. ข้อกำหนดอื่น หรือข้อยกเว้นที่นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

Share: