สหกรณ์ฯจัดงาน “เกษียณอย่างเกษม” สำหรับผู้เกษียณการทำงาน

Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จัดงานมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีการศึกษา 2562 ภายใต้ธีม “เกษียณอย่างเกษม” วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สัจจา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Share: