ต่ออายุ โครงการพักชำระหนี้เนื่องจากการระบาดของโควิด-19

Share:

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564

สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้
– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้
– แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– เอกสารแสดงรายได้ต่อเดือน (สลิปเงินเดือนหรือเอกสารแสดงรายได้)
ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : สามารถส่งเอกสาร โดยการสแกนเอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งมาทาง e-mail Address : dpu.coop@dpu.ac.th หรือ LINE ID : dpucoop

Share: