โครงการกู้ปันผลฉุกเฉิน ปี 2565

102
0
Share:

ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2565

 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็น เข้าร่วมโครงการกู้ฉุกเฉินปันผลล่วงหน้าปี 2565  วงเงินที่สมาชิกสามารถกู้ได้ คือไม่เกิน 70 % ของเงินปันผลปี 2564 และสหกรณ์ฯ จะหักชำระหนี้จากเงินปันผลที่ผู้กู้พึงจะได้รับในเดือนธันวาคม 2565 เต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ฯ กำหนด

📥 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกู้ปันผลฉุกเฉินล่วงหน้า ปี2565

Share: