ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์

203
0
Share:

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 59 และจากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ดังนี้

เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์

Share: