โครงการแบ่งสรร–ปันสุข 2 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.

Share:

หลักการและเหตุผล
ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า  ที่จะหาช่องทางให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้ลดภาระหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันการเงินภายนอกเช่น  บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ รถจักยานยนต์ สินเชื่อที่พักอาศัย ตลอดจนสินเชื่อส่วนบุคคล(ในระบบ) เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่พึงประสงค์ ภายใต้หลักการสหกรณ์และนโยบายของคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด โดยการสนับสนุนจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  จึงจัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้เพื่อชำระกับสถาบันการเงินภายนอก  อันเป็นการแบ่งสร ภาระการชำระหนี้รายเดือนให้มีดอกเบี้ยที่ลดลง และปันสุขให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สหกรณ์จึงจัดโครงการแบ่งสรร-ปันสุข 2 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.”

วัตถุประสงค์
– เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ โดยการให้สินเชื่อแบบหักกลบหนี้ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ
– ปันสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

วิธีดำเนินโครงการ
1. ให้สมาชิกกู้โครงการแบ่งสรร-ปันสุข 2 เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินภายนอก  เท่ากับยอดหนี้แต่ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
2. สมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุดจากสถาบันการเงินภายนอก  ประกอบด้วย
– บัตรเครดิต
– สินเชื่อเงินสด /สินเชื่อส่วนบุคคล
– ไฟแนนซ์รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
– สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
– ชพค.
– อื่น ๆ
3. ผู้กู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยมติคณะกรรมการดำเนินการ
4. เมื่อผู้กู้ได้รับอนุมัติ  ต้องนำหลักฐานการชำระหนี้ส่งให้กับสหกรณ์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ วันที่ได้รับเงิน
5. โครงการแบ่งสรร-ปันสุข 2 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ทุกคนที่มีภาระหนี้สินกับ สถาบันการเงินภายนอก

คุณสมบัติของผู้กู้และหลักเกณฑ์
1. ต้องเป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงินภายนอก ก่อนวันยื่นกู้
2.เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ 2 งวดติดต่อกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นกู้
3. สมาชิกที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 30 %
4. สมาชิกที่ไม่ได้เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  ต้องแสดงหลักฐานรายได้ดังนี้
4.1 หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.2 Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
4.3 หลักฐานอื่นๆ อันเป็นที่มาของรายได้
5. สมาชิกที่ขอกู้เงินจากโครงการนี้จะต้องนำเงินไปชำระหนี้กับสถาบันการเงินภายนอกเท่านั้น

เอกสารประกอบคำขอกู้
1. แบบคำขอกู้โครงการ แบ่งสรร-ปันสุข 2
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
4. หนังสือรับรองเงินเดือน(สมาชิกภายนอก)
5. Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (สมาชิกภายนอก)
6. ใบแจ้งหนี้เดือนล่าสุด

วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ยืมตามใบแจ้งหนี้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยจำกัดสิทธิ   สมาชิก  1 คน  สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75  ต่อปี  ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาผ่อนชำระ ผ่อนชำระเท่ากับจำนวนงวดที่เหลือตามสัญญาที่หักกลบหนี้ แต่ไม่เกิน 120 งวด

หลักประกัน
1. หุ้นค้ำประกันได้  90 %
2. สมาชิกค้ำประกัน 2 คน
3. หลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ ของ สอ.มธบ. (ตามสิทธิวงเงินกู้ที่เหลือ)

หมายเหตุ : ใช้หลักประกันข้อหนึ่งข้อใด

ระยะเวลายื่นกู้ ยื่นขอกู้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 18  พฤษภาคม 2565  ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์

สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกดังต่อไปนี้
1. สมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกร้องจากสำนักงานบังคับคดี
2. สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์

 หมายเหตุ  :  เหตุอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 


Share: