โครงการแบ่งสรร–ปันสุข 1 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.

Share:

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์จำนวนไม่น้อย ยังคงมีภาระหนี้สินกับสหกรณ์หลากหลายสัญญา อันอาจ               มาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีภาระค่าใช้จ่ายด้านครอบครัวที่มากขึ้น    การกู้ยืมหลายสัญญาส่งผลให้มีภาระชำระคืนแต่ละสัญญาในอัตราค่อนข้างสูง ทำให้ประสบปัญหาต่อการดำรงชีวิตไม่น้อย ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในสถานการณ์โควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีความจำเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและห่วงใยในสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิกกู้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำมาหักกลบหนี้สินบางส่วนที่มีอยู่กับสหกรณ์ อันจะเป็นการแบ่งสรร ภาระการชำระหนี้รายเดือนให้มีดอกเบี้ยลดลง และปันสุข ให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ จึงก่อให้เกิดโครงการ “แบ่งสรร-ปันสุข 1 โครงการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ.”

วัตถุประสงค์
– เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ โดยการให้สินเชื่อแบบหักกลบหนี้ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษ
– ปันสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก

วิธีดำเนินโครงการ
1. สมาชิกยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐาน เพื่อหักกลบหนี้เงินกู้ประเภทสามัญ ดังนี้
– สามัญทั่วไป
– สามัญหุ้นค้ำประกัน
– สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
– สามัญเพื่อการศึกษา
2. ให้สมาชิกกู้โครงการแบ่งสรร-ปันสุข เพื่อชำระหนี้สหกรณ์สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือ  หลายสัญญา เท่ากับยอดหนี้เดิมแต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี
3. โครงการแบ่งสรร-ปันสุข นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4. สมาชิกที่ขอกู้โครงการแบ่งสรร-ปันสุขนี้ เป็นการกู้หักกลบหนี้เดิม ผู้กู้จะไม่ได้รับเงินสด
5. สมาชิกที่เข้าโครงการนี้แล้วหากประสงค์จะกู้ใหม่ (รีไฟแนนซ์)  ต้องหักกลบหนี้สัญญา โครงการแบ่งสรร-ปันสุข 1  และกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศสหกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   จำกัด ทุกคน ที่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์สัญญาเงินกู้ประเภทสามัญ เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้กู้และหลักเกณฑ์
1. ต้องเป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ก่อนวันที่ 18 เมษายน  2565
2. เป็นสมาชิกที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ 2 งวดติดต่อกัน ภายในระยะเวลา 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นกู้
3. สมาชิกที่ขอกู้เงินจากโครงการนี้สหกรณ์จะนำเงินไปหักกลบกับสัญญากู้เดิม เท่านั้น  โดยจะไม่ได้รับเงินสดจากสหกรณ์
4. โครงการนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เอกสารประกอบคำขอกู้
1. แบบคำขอกู้โครงการ แบ่งสรร-ปันสุข 1
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

วงเงินกู้ยืม วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยจำกัด สิทธิสมาชิก  1 คน สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น

ระยะเวลาผ่อนชำระ ผ่อนชำระเท่ากับจำนวนงวดที่เหลือตามสัญญาที่หักกลบหนี้ แต่ไม่เกิน 120 งวด

หลักประกัน ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมที่หักกลบหนี้

ระยะเวลายื่นกู้ ยื่นขอกู้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 31  พฤษภาคม 2565  ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์

สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิกดังต่อไปนี้
1. สมาชิกที่ถูกอายัดสิทธิเรียกร้องจากสำนักงานบังคับคดี
2. สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์

 หมายเหตุ  :  เหตุอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ      


Share: