สวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด 2565

75
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ และเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นประกอบการขอสวัสดิการ ดังต่อต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด (ขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

***** ยื่นขอรับสวัสดิการได้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565 ****
หมายเหตุ : สวัสดิการที่จะได้รับ สหกรณ์จะมอบให้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

Share: