ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนมิถุนายน 2564

Share:

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ

วันที่ 1 – 13 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์
เวลาทำการ : 09.30 – 15.00 น.

วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564 เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Share: