ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร 2565

116
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2560 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐาน (กรณียังไม่เคยยื่นขอรับทุน) ดังต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
– สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน
– สำเนาสมุดรายงานหรือบัตรประจำตัวนักเรียน – นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล – ปริญญาตรี
ประจำภาคการศึกษา 1/2565
-แบบฟอร์มการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

***กรณีเคยยื่นแล้ว ให้แจ้งความจำนงด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ***
หมายเหตุ : สามารถแสดงความจำนงและยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

Share: