ขยายโครงการพักชำระหนี้ ม.ค. – มี.ค. 65

143
0
Share:

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19  ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงให้ความช่วยเหลือสมาชิก โดยการต่ออายุโครงการพักชำระหนี้ให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม 2565

สมาชิกที่ประสงค์จะพักชำระหนี้ต่อ  โปรดแจ้งความจำนงค์และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารดังนี้
– แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้
– แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน (เฉพาะกู้ประเภทสามัญ ซึ่งจะต้องลงนามที่สหกรณ์เท่านั้น)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– เอกสารแสดงรายได้ต่อเดือน (สลิปเงินเดือนหรือเอกสารแสดงรายได้)
ส่งมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565

หมายเหตุสามารถส่งเอกสาร โดยการสแกนเอกสารที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งมาทาง
– e-mail Addressdpu.coop@dpu.ac.th หรือ
– LINE IDdpucoop
: โดยทางสหกรณ์ฯจะติดต่อกลับเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นคำร้องได้ที่นี่

Share: