ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ เดือนพฤษภาคม 2564

Share:

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงขอกำหนดเวลาการทำงานของสหกรณ์ฯ ดังนี้เปิดให้บริการ

วันทำการ : วันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์

เวลาทำการ : 09.30 – 15.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Share: