ประกาศสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด

142
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ และเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นประกอบการขอสวัสดิการ ดังต่อต่อไปนี้
📌 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
📌 สำเนาทะเบียนบ้าน
📌 แบบฟอร์มคำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ⬅ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
📌ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการผู้มีสถานภาพโสด ⬅ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Share: