โครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 3

129
0
Share:

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 สหกรณ์ฯ จึงได้มีมติให้มีโครงการให้กู้ฉุกเฉิน “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ภัยไปด้วยกัน” โครงการ 3 เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินได้ในจำนวน 5,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย
2.ผ่อนชำระเงินต้นไม่เกิน 5 งวด
3.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องมีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
4.สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการ 3 นี้ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

** สมาชิกสามารถยื่นกู้และรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 **

เอกสารที่ใช้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.แบบฟอร์มคำขอกู้ฉุกเฉิน โครงการ “สหกรณ์ปันน้ำใจ สู้ไปด้วยกัน โครงการ 3” <= คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3.ใบสำคัญการจ่ายเงิน <= คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถยื่นกู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดย กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ (ไม่ต้องระบุวันที่) , ใบสำคัญการจ่ายเงิน (ไม่ต้องระบุวันที่) หลังจากนั้นถ่ายรูปหรือสแกน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งไปที่ LINE ID : dpucoop หรือ E-mail Address : dpu.coop@dpu.ac.th

Share: