ประกาศการยื่นรับทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตร

151
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี พ.ศ.2564 ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร สมาชิก พ.ศ.2560 สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าวขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ พร้อมยื่นหลักฐาน (กรณียังไม่เคยยื่นขอรับทุน) ดังต่อไปนี้
📝 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก
📝 สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของบุตรสมาชิกที่ขอรับทุน
📝 สำเนาสมุดรายงานหรือบัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่
ตั้งแต่ระดับ อนุบาล – ปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
***กรณีเคยยื่นแล้ว ให้แจ้งความจำนงด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ฯ โดยไม่ต้องใช้หลักฐานใด ๆ***
📍 หมายเหตุ : สามารถแสดงความจำนงและยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

Share: