ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส (ก.ย.-พ.ย.66)

Share:

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 มีมติให้สมาชิกกู้เงินเพื่อการศึกษาของ บุตร/ตนเอง/คู่สมรส โดยสมาชิกต้องดำเนินการตามเกณฑ์ดังนี้

1. สมาชิกที่มีบุตร, คู่สมรส หรือตนเอง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับ
2. กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้นำไปรวมกับหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส เดิมที่เคยกู้ไว้ โดยให้ถือว่าเป็นเงินกู้รวมทั้งหมดเพียงบัญชีเดียว
3. จำนวนเงินที่กู้ เมื่อนำไปรวมกับสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่กู้ไว้ตามสัญญาเงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษเดิม และให้ถือว่าเป็นหนี้รวมทั้งหมด
4. การชำระเงินคืน การผ่อนชำระและระยะเวลาให้เป็นไปตามสิทธิ แต่ไม่เกินจำนวนงวดที่เหลือของสัญญาเงินกู้สามัญหรือเงินกู้พิเศษเดิม
5. หลักฐานประกอบการกู้
5.1 แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามที่สหกรณ์กำหนด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด : แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อการศึกษาของบุตร/่ตนเอง/คู่สมรส )
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง และ/หรือ คู่สมรส
5.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร และ/หรือ ทะเบียนสมรส
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน
5.5 ผู้ค้ำประกันต้องลงนามเซ็นชื่อยินยอม โดยให้ลงนามที่สำนักงานสหกรณ์ฯ
5.6 เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร, ตนเอง หรือคู่สมรส ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
6. ผู้กู้สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมหลักฐานใน ข้อ.5 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566

Share: