ประกาศเปิดให้บริการตามปกติ

Share:

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดทำการของมหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด กำหนดเวลาให้บริการ ดังนี้
เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ (เปิดให้บริการตามปกติ)
เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น.

***** ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป *****


Share: