ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564

Share:

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงินเพื่อการศึกษาของบุตร/ตนเอง/คู่สมรส ประจำปี 2564 สามารถยื่นแบบคำขอกู้พร้อมแนบเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

Share: