โครงการกู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้า ปี 2566

Share:

ประกาศให้กู้เงินกู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้าปี 2566

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด  เปิดให้สมาชิกที่มีความจำเป็น เข้าร่วมโครงการกู้ฉุกเฉินเงินปันผลล่วงหน้าปี 2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกู้ฉุกเฉินเงินปันผล ประจำปี 2566 ดังนี้ 

  • วงเงินที่สมาชิกสามารถกู้ได้ คือไม่เกิน 70 % ของเงินปันผลปี 2565
  • สิทธิในการกู้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด
  • สมาชิกสามารถใช้สิทธิการกู้ได้คนละ 1 ครั้ง

หลักประกัน
ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้หักเงิน และมอบอำนาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด รับเงินปันผลเต็มจำนวนหนี้พร้อมดอกเบี้ย

หลักฐานประกอบการยื่นกู้

1. แบบคำขอกู้ฉุกเฉินเงินปันผล พร้อมหนังสือยินยอมให้หักเงิน คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกู้ปันผลฉุกเฉินล่วงหน้า ปี2566
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอกู้ ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 ตุลาคม 2566

Share: