การลงนามเป็นพันธมิตรกับ สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด

Share:

นายชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ ประธาน และนายนุชา สถิตย์พงษ์ รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดได้ร่วมลงนาม เป็นพันธมิตรกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ประธาน สอ.มรภ.สุราษฎร์ธานี จำกัด เป็นตัวแทนลงนามและต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สถานที่ทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี

Share: