ขอเรียนเชิญสมาชิกเลือกตั้งประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

261
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมเลือกตั้งประธาน,กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการใน

วันเสาร์ที่  12 ธันวาคม  2563

ณ ห้องประชุม 1-1 อาคารสนมฯ (ลงทะเบียนเวลา 08.30-10.30 น. ) 

รายชื่อผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

Share: