ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ

286
0
Share:

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการค้ำประกันเงินกู้สามัญ และสนับสนุนให้สมาชิกออมเงินมากยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 59 และจากการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันทีี่ 17-18 กันยายน 2563 ทีี่ประชุมมีมติให้เปลีี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ โดยหลักเกณฑ์ใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้สามัญ

Share: