สหกรณ์ออมทรัพย์ มธบ. จำกัด จัดโครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จ.ตาก

35
0
Share:

สหกรณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด นำสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2566
ยอดเงินบริจาคเพื่อน้อง จำนวนทั้งสิ้น 74,519 บาท
ขอขอบคุณทุกแรงศรัทธาที่นำมาซึ่งความดีใจของเด็กน้อยที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้
ขอบคุณ “คนต้นเรื่อง” : อ.ทัศนีย์ พุฒสา
ขอบคุณ “คนเดินเรื่อง” :
– อ.อารีรัตน์ หู้เต็ม
– ดร.ประยุทธ์ ฤทธิเดช
– อ.จงจิตต์ พิมพาลัย
– อ.สินีนาฎ สุทธจินดา
– คุณพรรณทิวา สร้อยระย้า
– คุณอรัญญา ประดับ

ขอบคุณ”ผู้ร่วมบุญ”สมาชิกและผู้ติดตามทุกผู้นาม
ขอบคุณ”คนนำทาง” :
– คุณสมพงษ์ สืบเพ็ง
– คุณมานะ ใจเอื้อ

ขอบคุณ “ผู้ผลักดันโครงการดี-ดี” : กรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัดทุกคน


Share: