การเลือกตั้งประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

106
0
Share:

ในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประกอบด้วย ประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ หมดวาระลง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 55 และจากการประชุมกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้ารับเลือกตั้งในตำแหน่ง ประธาน, กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
– เลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ บริเวณห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ประจำปี 2566 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ

วิธีการเลือกตั้งประธาน, กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

Share: