ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

Share:

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

Share: