ประกาศการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

44
0
Share:

ในปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ประกอบด้วย กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ หมดวาระลง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 55 สหกรณ์ฯ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลง และจากการประชุมกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มีมติให้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้ารับเลือกตั้งในตำแหน่ง กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ผู้สมัครมีสิทธิได้ลำดับหมายเลขตามลำดับ ก่อน-หลัง
– เลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ บริเวณห้องประชุม 1-1 อาคารสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
– ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
– แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ประจำปี 2567 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ

– วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

Share: