สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ระดับ “ดีเลิศ”

231
0
Share:

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ และได้กำหนดระดับมาตรฐานของสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ ได้แก่ ระดับดีเลิศ, ระดับดีมาก, ระดับดี และ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ นั้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งผลให้ทราบว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน ในระดับ “ดีเลิศ”

Share: