เปิดรับสมัครโครงการ DPU Coop Marketplace

Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด เปิดรับสมัคร สมาชิกผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ
“DPU Coop Marketplace”
เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ร้านค้า หรือสินค้าที่สมาชิกที่ต้องการ ผ่านช่องทางออนไลน์ของสหกรณ์ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • Website -> www.dpucoop.com
  • Facebook Fanpage -> www.facebook.com/coopdpu
  • LINE Group -> สหกรณ์เพื่อสมาชิก

สมาชิกผู้สนใจสามารถ สมัครได้ที่ https://bit.ly/3oUdej2

Share: