สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์” ประจำปี 2565

85
0
Share:

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นหน่วยงานที่จัดระดับมาตรฐานให้แก่สหกรณ์ฯ โดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้รับการประเมินผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์” ประจำปี 2565

Share: