ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกประจำปี 2566

Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกประจำปี 2566
ภายใต้หัวข้อ “สมดุลวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพการเงิน”
โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันสัมมนา : วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
ลงทะเบียน : ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. เท่านั้น
*** ผู้เข้าร่วมสัมมนาและลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับค่าเดินทาง ท่านละ 500 บาท ***

Share: