ประกาศการให้กู้เพื่อการศึกษา

229
0
Share:

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษา จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ประกาศการให้กู้เงิน เพื่อการศึกษาของบุตร / ตนเอง / คู่สมรส ดังประกาศ

หมายเหตุ สมาชิกผู้กู้สามารถยื่นแบบขอกู้ พร้อมหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก้นยายน – 30 พฤศจิกายน 2563

Share: