ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

20
0
Share:

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมเลือกตั้งกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 แทนตำแหน่งที่หมดวาระ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้

ผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 569 คน

ตำแหน่งกรรมการ
หมายเลข 1         นายธารินทร์             พองชัยภูมิ                 ได้     320     คะแนน
หมายเลข 2         นายวิสุทธิ์                 ตรีเงิน                           ได้     359     คะแนน
หมายเลข 3         นางสาวสินีนาฎ      สุทธจินดา                   ได้     352     คะแนน
หมายเลข 4         นางสาวสมนึก         กิตติธีรานุรักษ์           ได้     279     คะแนน
หมายเลข 5         นางสาวลลิตา         สันติวรรักษ์                 ได้     421     คะแนน
หมายเลข 6         นายระดมศักดิ์         อุทัยชิต                       ได้     198     คะแนน
หมายเลข 7         นายศุภชัย                 บุญปฐมพัฒน์           ได้     262     คะแนน
หมายเลข 8         นางชะเอิ้น                 พิศาลวัชรินทร์         ได้     217     คะแนน

ตำแหน่งผู้ตรวสอบกิจการ
หมายเลข 1        นายบุญเสริม         ไกรสินทธ์                     ได้     263     คะแนน
หมายเลข 2         พลตรีกฤษฎา         หลิมจำรัส                   ได้     276     คะแนนShare: