ประกาศ สวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด 2566

32
0
Share:

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด มีความประสงค์จะมอบสวัสดิการแก่สมาชิกผู้มีสถานภาพโสด ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกผู้มีสถานภาพโสด พ.ศ.2558 สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ สามารถยื่นแบบขอรับสวัสดิการ และเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นประกอบการขอสวัสดิการ ดังต่อต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน

***** ยื่นขอรับสวัสดิการได้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2566 ****
หมายเหตุ : สวัสดิการที่จะได้รับ สหกรณ์จะมอบให้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

Share: